مطالب توسط حسن خانی

فقه شیعه

فقه شیعه اساسا یک فقه اجتماعی است.اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم دین اسلام یک دین اجتماعی است.این بدین معنا نیست که مفاهیم آن به اجتماع هم تعلق می گیرد بلکه شکل گیری این مفاهیم برای اجتماع است.یعنی دین برای جامعه آمده است نه فرد و این متفاوت با دینی است که برای فرد می […]

ساختار و حلقه های میانی

وضعیت حل مساله اینگونه است که فردی می خواهد یک مساله را حل کند باید دغدغه عمری آن باشد نه این که دغدغه او برآمده از ورود در یک ساختار باشد.هویت کنونی ساختارهای اجتماعی حول دغدغه ی انسان ها طراحی نشده است و ماموریت های مهم کشور را لزوما پیگیری نمی کند.ساختارهای کنونی برای پیشرفت […]

راهبرد طراحی ها

این که ما بتوانیم با مفاهیم اسلامی و با فرهنگ اسلامی دست به طراحی ساختار مناسب جامعه اسلامی بزنیم تفکری راقیست. مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ باید در تمام ساختارهای اجتماعی جامعه حضور و بزور داشته باشد.از فرط عدم درک فرهنگ و اثرات آن بر روی دیگر ساختارها به سمت پیوست های فرهنگی رفته ایم. […]

فرهنگ،حجاب،راهیان پیشرفت

یکی از ابزارهایی که دشمن دست آویز کرده است گفتمان عدم پیشرفت است.خود تحقیری جامعه و ندیدن پیشرفت های روز افزون کفر نعمتی است که اگر این مهم دائما تکرار شود چوب آن را جامعه خواهد خورد.در فتنه اخیر به بهانه ی عدم پیشرفت ضربه های فرهنگی را بر بدنه جامعه وارد می کند.جامعه ایرانی […]

معماری فرهنگی

معماری فرهنگی: بعد از مهندسی فرهنگی لایه دانش اجرایی آن مطرح می شود که در ادبیات فرهنگی به معماری فرهنگ شناخته شده است.اگر بخواهیم مثالی عینی بزنیم اینگونه است که  نقشه مهندسی شده زمین و خود زمین وجود دارد ولی اجرای آن لازم به پاسخگویی چند مطلب است.مثلا بتن این لایه باید به چنین افرادی […]

مهندسی فرهنگ

بسم الله الرحمن الرحیم مهندسی فرهنگ: مهندسی ارزشها همان مهندسی فرهنگ است.ارزش هایی که در جامعه وجود دارد فرهنگ یک جامعه را شکل می دهد. ما می توانیم این ارزشها را مهندسی کنیم بدین معنا که ارزشی را در دورانی که نیازمند آن هستیم پر رنگ تر کرده و ارزش دیگری که رهزن است را […]

نگاهی به تعریف فرهنگ

تعریف فرهنگ به عام و خاص تقسیم بندی شد که البته این تقسیم بندی به نظر نادرست است.فرهنگ را اگر مجموعه ای از نگاه ها،باورها ،گرایشها ،پسندها، اخلاق،رویه ها،طرحواره ها و به طور خالصه فاکتورهای انسانی ای که به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است بنامیم پس فرهنگ به این معنا تشکیل دهنده هویت یک […]

فرهنگ و جایگاه آن

فرهنگ با دیگر عرصه ها می تواند نسبت های مختلفی بگیرد مثلا فرهنگ می تواند حامل برخی اهداف در عرصه ها دیگر باشد.برخی اوقات می تواند خیزشگاه اهداف عرصه های دیگر باشد.ولی مذاق فرهنگ به نظر می رسد با دیگر عرصه ها یک حالت پایه ای دارد.یعنی می تواند چرخه فرهنگ بدون اقتصاد بچرخد البته […]