مطالب توسط مهدی خداپرست

تاملی پیرامون الگوی اصلاحی پردازشگر دو هسته ای(2)

ادامه یادداشت قیل: حال سوال اساسی اینجاست که آیا این الگوی اصلاحی برای اصلاح کل ساختار و سامان دولت و حاکمیت و یا به تعبیر دیگر اصلاح مساله بروکراسی و حرکت به سوی دولت اسلامی، قابل تعمیم است؟ و اینکه آیا الگوی اصلاحی خود حصرت آقا و دست فرمان راهبردی ایشان هم همین گونه است […]